Wil je links uitwisselen? Stuur even een berichtje!  [email protected]

Pre & postpartum depressie


Memam : site die het stigma rondom PPD wilt weghalen en waar je veel informatie kunt vinden

www.memam.nl

Algemene voorwaarden praktijk geen roze wolk

van de praktijk van Tosca Dijkhuizen-Rijnties aangesloten bij de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)Overeenkomst tot behandeling


Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de cliënt voor behandeling aan de therapeut door de cliënt wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de therapeut. De aanbieding van de cliënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.


Van acceptatie is sprake zodra de therapeut een aanvang neemt met het intakegesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het intakegesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het intakegesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.


De therapeut heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een aangeboden cliënt te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de therapeut van mening is dat behandeling van de cliënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de therapeut van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de cliënt is.

De behandelingsovereenkomst verplicht de therapeut uitsluitend tot het leveren van een adviesgesprek en/of behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De therapeut is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.


Intakegesprek en behandeling


De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van de door de cliënt verstrekte informatie en eigen waarneming van de therapeut.

De therapeut zal het intakegesprek en/of de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die door het CAT worden gesteld, uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de complementaire en natuurgeneeswijzen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van het intakegesprek en/of behandeling dit vereist, heeft de therapeut het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een arts of specialist.


De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de therapeut kenbaar behoorde te zijn.

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.


Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.


Tariefstelling

De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de therapeut. De tarieven kan de cliënt vinden op de website van de therapeut.


Betaling

Betaling geschiedt direct na een consult. 

Bij consulten niet gehouden op de praktijk zal de cliënt een nota ontvangen met een uiterste betaaldatum. Cliënt is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekenstelling. Ook zullen er administratiekosten worden berekend.

Verzuim en incasso

Indien na de factuurdatum geen betaling is ontvangen door de therapeut is de cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dit geval naast het verschuldigde bedrag gehouden de wettelijke rente per maand te voldoen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast is cliënt een bedrag van € 7,50 administratiekosten per aanmaning verschuldigd.


Indien de cliënt ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en administratiekosten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte eveneens voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke  komen eveneens voor rekening van de cliënt.


Aansprakelijkheid

De therapeut wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.


Garantie


De therapeut geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen. Complementaire en natuurlijke geneeswijzen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandelend arts. Cliënt dient hier zelf verantwoording voor te nemen.


Geheimhouding


Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Eigendom

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de therapeut zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een overeenkomst, intakegesprek of levering , blijven het intellectueel eigendom van de therapeut. Deze is te allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.

Copyright geldt ook voor plaatjes van geen roze wolk. Er zijn ook plaatjes via google gebruikt. Mocht hier copyright op zitten geef mij dit dan even door en ik zal het direct verwijderen.


Klachtenregeling


Klachten over de genoemde door de therapeut verrichte handelingen dient cliënt binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de therapeut kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de therapeut betreffende een gebrek of onvolkomenheid.

Indien de therapeut de in genoemde klacht gegrond acht heeft de therapeut te allen tijde het recht en dient hij daartoe door cliënt in de gelegenheid te worden gesteld om:

de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;

het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;

Op het handelen van de therapeut is de Wkkgz van toepassing en is de (dier)therapeut aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Deze instantie is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Geschillenregeling

Op alle overeenkomsten tussen de therapeut en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de therapeut gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de therapeut een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


0